اخبار و مقالات

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ /قسمت اول

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ /قسمت اول

ﺻﻨﺪﻟﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ وﺳﻴﻠﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮارﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻧﺪان و ﻟﺜﻪ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﺖ. ﻳﻮﻧﻴﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺎت ﺻﻨﺪﻟﻲ و ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻨﺴﺘﺮوﻣﻨﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﺪاوا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داراي ﭘﺎﻳﻪ اي ﻫﺴﺘﻨد ﻛﻪ ﭼﺮاغ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ روي آن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ادامه مطلب

تعمیرات اتوکلاو،اشکلات رایج در اتوکلاو

تعمیرات اتوکلاو،اشکلات رایج در اتوکلاو

قبل از استفاده ازهر اتوکلاوی باید باتوجه به ارتفاع محل نصب اتوکلاو از سطح دریا باتوجه به جداول مخصوصی کالیبراسیون مخصوصی در مورد فشار در حالت عادی در دستگاه صورت بگیرد. برخی از قطعات دستگاه مانند فیلتر باکتریولوژیک و لاستیک دور درب نیز بایدبعد ازهرچندسیکل یا پس از طی مدت زمان خاصی طبق توصیه سازندگان دستگاه تعویض گردد.

ادامه مطلب

تشک مواج

تشک مواج

تشک مواج: از این دستگاه برای بیمارانی استفاده می شود که به دلایلی مجبور به استراحت مطلق در بیمارستان یا منازل می باشند به علت اینکه بیماران نمی توانند کمر خود را جابجا نمایند تا خون زیر پوست بدن آنها جریان یابد و عدم خون رسانی باعث نکروز شدن پوست و قسمتی از عضلات سطحی کمر می شود و دچار زخم هایی می شود که به آسانی خوب نمی شود برای درمان این بیماران یا جلوگیری از به وجود آمدن این بیماری از تشک های مواجی استفاده می کنند که داخل آنها را به وسیله فشرده ساختن هوای و مواج سازی باعث می شود زیر بدن بیمار گاهی هوای پر و گاهی هوای خالی باشد...

ادامه مطلب

کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی

کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی

این استاندارد در سال 2012 مورد بازبینی و تایید قرار گرفت ، بنابراین این نسخه فعلی باقی می ماند. ISO 14971:2007فرآیندی را برای تولید کننده برای شناسایی خطرات مرتبط با دستگاه‌های پزشکی، از جمله در دستگاه‌های پزشکی تشخیصی آزمایشگاهی (IVD) ، برای تخمین و ارزیابی ریسک‌های مرتبط، کنترل این ریسک‌ها وپایش و نظارت بر کارایی و اثربخشی کنترل‌ها، را مشخص می‌کند. الزامات ISO 14971:2007 مربوط به سال ۲۰۰۷ برای تمامی مراحل چرخه عمر یک دستگاه پزشکی قابل‌اجرا می‌باشد.

ادامه مطلب

اتوکلاو دندانپزشکی

اتوکلاو دندانپزشکی

اتوکلاو دستگاهی است که به وسیله بخار آب اشباع شده ابزار پزشکی را استریل می کند. اتوکلاو های دندانپزشکی رومیزی بوده ودارای حجم های متفاوتی از 2لیتر تا حداکثر 30لیتر می باشند،از نظر استاندارد اروپا و بین الملل کاملترین نوع اتوکلاو، رومیزی کلاس B می باشد وجهت استریل اینسترومنت ها در دندانپزشکی استفاده از آن الزامی می باشد. اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﻮﮐﻼوﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻮاع اﺑﺰارآﻻت ازﻗﺒﯿﻞ ﭘﻮﺷــﺶ دار ﺟﺎﻣﺪ وﺑﺪون ﭘﻮﺷــﺶ، ﻣﻮاد ﻧﺴــﺎﺟﻰ و ﺣﺘﻰ اﻧﻮاع اﺑﺰارآﻻت ﺳــﻮراخ دار را اﺳــﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ادامه مطلب

آشنایی با دستگاه اتوکلاو

آشنایی با دستگاه اتوکلاو

واژه اتوکلاو از ترکیب دو واژه (auto)در زبان یونانی به معنی خودکار(clavis) در زبان لاتین به معنی کلید تشکیل شده‌است. اﺗﻮﮐﻼودﺳﺘﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮاد و ﻇﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﻰ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل روﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮى ﻫﺎ، وﯾﺮوس ﻫﺎ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ، و اﻣﺎ ﭘﺮﯾﻮن ﻫﺎ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﻮن ،(spore) اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﮔﺎوى ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﮐﻼوﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻰ رود.

ادامه مطلب