اخبار و مقالات

آشنایی با دستگاه اتوکلاو

آشنایی با دستگاه اتوکلاو

واژه اتوکلاو از ترکیب دو واژه (auto)در زبان یونانی به معنی خودکار(clavis) در زبان لاتین به معنی کلید تشکیل شده‌است. اﺗﻮﮐﻼودﺳﺘﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮاد و ﻇﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﻰ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل روﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮى ﻫﺎ، وﯾﺮوس ﻫﺎ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ، و اﻣﺎ ﭘﺮﯾﻮن ﻫﺎ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﻮن ،(spore) اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﮔﺎوى ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﮐﻼوﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻰ رود.

ادامه مطلب

تعمیرات اتوکلاو،اشکلات رایج در اتوکلاو

تعمیرات اتوکلاو،اشکلات رایج در اتوکلاو

قبل از استفاده ازهر اتوکلاوی باید باتوجه به ارتفاع محل نصب اتوکلاو از سطح دریا باتوجه به جداول مخصوصی کالیبراسیون مخصوصی در مورد فشار در حالت عادی در دستگاه صورت بگیرد. برخی از قطعات دستگاه مانند فیلتر باکتریولوژیک و لاستیک دور درب نیز بایدبعد ازهرچندسیکل یا پس از طی مدت زمان خاصی طبق توصیه سازندگان دستگاه تعویض گردد.

ادامه مطلب