اخبار و مقالات

اتوکلاو دندانپزشکی

اتوکلاو دندانپزشکی

اتوکلاو دستگاهی است که به وسیله بخار آب اشباع شده ابزار پزشکی را استریل می کند. اتوکلاو های دندانپزشکی رومیزی بوده ودارای حجم های متفاوتی از 2لیتر تا حداکثر 30لیتر می باشند،از نظر استاندارد اروپا و بین الملل کاملترین نوع اتوکلاو، رومیزی کلاس B می باشد وجهت استریل اینسترومنت ها در دندانپزشکی استفاده از آن الزامی می باشد. اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﻮﮐﻼوﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻮاع اﺑﺰارآﻻت ازﻗﺒﯿﻞ ﭘﻮﺷــﺶ دار ﺟﺎﻣﺪ وﺑﺪون ﭘﻮﺷــﺶ، ﻣﻮاد ﻧﺴــﺎﺟﻰ و ﺣﺘﻰ اﻧﻮاع اﺑﺰارآﻻت ﺳــﻮراخ دار را اﺳــﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ادامه مطلب