اخبار و مقالات

آشنایی با دستگاه اتوکلاو

آشنایی با دستگاه اتوکلاو

واژه اتوکلاو از ترکیب دو واژه (auto)در زبان یونانی به معنی خودکار(clavis) در زبان لاتین به معنی کلید تشکیل شده‌است. اﺗﻮﮐﻼودﺳﺘﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮاد و ﻇﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﻰ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل روﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮى ﻫﺎ، وﯾﺮوس ﻫﺎ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ، و اﻣﺎ ﭘﺮﯾﻮن ﻫﺎ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﻮن ،(spore) اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﮔﺎوى ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﮐﻼوﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻰ رود.

ادامه مطلب

اتوکلاو دندانپزشکی

اتوکلاو دندانپزشکی

اتوکلاو دستگاهی است که به وسیله بخار آب اشباع شده ابزار پزشکی را استریل می کند. اتوکلاو های دندانپزشکی رومیزی بوده ودارای حجم های متفاوتی از 2لیتر تا حداکثر 30لیتر می باشند،از نظر استاندارد اروپا و بین الملل کاملترین نوع اتوکلاو، رومیزی کلاس B می باشد وجهت استریل اینسترومنت ها در دندانپزشکی استفاده از آن الزامی می باشد. اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﻮﮐﻼوﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻮاع اﺑﺰارآﻻت ازﻗﺒﯿﻞ ﭘﻮﺷــﺶ دار ﺟﺎﻣﺪ وﺑﺪون ﭘﻮﺷــﺶ، ﻣﻮاد ﻧﺴــﺎﺟﻰ و ﺣﺘﻰ اﻧﻮاع اﺑﺰارآﻻت ﺳــﻮراخ دار را اﺳــﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ادامه مطلب