تخت ریکاوری ساده

تخت ریکاوری ساده

تخت ریکاوری ساده

دارای 1 شکن و احراز حرکت توسط جغجغه دندلنه ای - دارای تشکت 2تکه متصل به تخت ساید ریل فلزی ، پروانه ای دارای چرخ 125 mm وترمز دارای 2 چرخ دارای ضربه گیر و هولدر پایه سرم دارای محفظه کپسول اکسیژن وسبد پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک پودری