ترالی اورژانس

ترالی اورژانس

ترالی اورژانس

دارای چهارکشو دارای چرخ 10mm (ترمز روی دو چرخ ) دارای میز استیل کناری دارای تخت احیا قلبی تنفسی پوشش بدنه رنگ الکترو استاتیک پودری دارای پریز برق دارای هولدر پایه سرم