ترالی حمل دارو

ترالی حمل دارو

ترالی حمل دارو

تمام استیل دارای 2 طبقه دارای نرده عینکی، حلقه سیفتی باکس و حلقه لگن دارای چهار چرخ mm 75