ترالی حمل غذا

ترالی حمل غذا

ترالی حمل غذا

در دو طبقه و سه طبقه صفحه از جنس استیل 6/0 ضدزنگ بدنه از پروفیل آهن دارای چهارچرخ 100mm (ترمز روی دوچرخ ) پوشش بدنه رنگ الکترو استاتیک پودری