ترالی حمل کپسول اکسیژن

ترالی حمل کپسول اکسیژن

ترالی حمل کپسول اکسیژن

در ابعاد 10 ، 20 و 40 لیتری -پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک پودری -دارای 2 چرخ