میز مایو

میز مایو

میز مایو

بدنه از پروفیل کرومه دارای دو چرخ