میز منحنی اتاق عمل

میز منحنی اتاق عمل

میز منحنی اتاق عمل

تمام استیل دارای 2 طبقه دارای چرخ 75 mm