نگاتسکوپ

نگاتسکوپ

نگاتسکوپ

درمدل های 1و2و3و4 کاناله دارای دیمرجهت تنظیم روشنایی دارای چراغ های LED جهت کاهش مصرف انرژی