پایه سرم

پایه سرم

پایه سرم

-بدنه لوله 32 کرومه -دارای پایه 5 پر PVC -هولدر سرم با قابلیت تنظیم ارتفاع