چراغ پایه بلند

چراغ پایه بلند

چراغ پایه بلند

بدنه لوله 32 کرومه -دارای پایه 5 پر PVC